نهایت استقامت سیم بکسل

نهایت استقامت سیم بکسل یک ذخیره نیروی اضافی دارد که به نام ضریب ذخیره استقامت می باشد، نهایت استقامت فولاد در هر میلیمتر مربع در حدود 130-250 KG می باشد.
علت انتخاب این ضریب این است که :
1. وجود ضربه های ناشی از بار
2. خراب شدن تدریجی سیم بکسل ها ضمن کارکردن
3. اطمینان بیشتر در مقابل سایش و سایر خستگی ها
4. جلوگیری از پارگی در صورت وزن ناشی از بار زیاد ( تا 25% بیشتر از بار مجاز).

نهایت استقامت سیم بکسل

سیم بکسل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *